Priročnik in sporazum

Pripravili smo priročnik o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki vključuje tudi nabor nekaterih dobrih praks iz različnih občin v Sloveniji. Del priročnika je tudi osnutek sporazuma med občinami in nevladnimi organizacijami. Sporazum je osnova, ki bo nevladnim organizacijam lahko v pomoč za pripravo sporazumov po izvolitvi županov.


1. KAJ SO NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO)
Značilnosti NVO
Delovanje v javnem interesu
Zgodovina NVO
Organiziranost NVO v Sloveniji danes

2. KAJ LAHKO NEVLADNE ORGANIZACIJE NAREDIJO ZA SKUPNOST
Nevladne organizacije kot izvajalke javnih storitev
Zagovorništvo
Sodelovanje v postopkih odločanja

3. KAJ LAHKO OBČINA NAREDI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE
Podporni ukrepi za delovanje nevladnih organizacij
Vključevanje v postopke odločanja

4. NVO PRIJAZNA OBČINA

5. SPORAZUMI MED OBČINAMI IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI


1. KAJ SO NEVLADNE ORGANIZACIJE (NVO)

Nevladne organizacije so družbeni prostor med državo, trgom in drugimi oblikami družbenih skupnosti.
Pravno gledano so nevladne organizacije (NVO) društva, ustanove in (zasebni) zavodi – tj. organizacije, ki delujejo neodvisno od države, so neprofitne, večinoma prostovoljne in imajo neko obliko pravne osebe. Preberi več (6. stran)

Značilnosti NVO
Glavne značilnosti delovanja NVO so: neodvisnost, neprofitnost, prostovoljnost, multifunkcionalnost, inovacijski potencial. Preberi več (7. stran)

Delovanje v javnem interesu
NVO, katerih delovanje je prepoznano kot splošno koristno za vso družbo, lahko pridobijo status delovanja v javnem interesu. Preberi več (8. stran)

Zgodovina NVO
Razvoj NVO na Slovenskem seže daleč v zgodovino, saj so že različne zveze in združbe prijateljev iz 7. in 8. stoletja našega štetja imele določene značilnosti današnjih NVO. Zgodovinsko gledano pomeni začetek tovrstnih organizacij nastanek cehov (obrtniških bratovščin), verskih dobrodelnih organizacij in fundacij v 14. stoletju. Preberi več (8. stran)

Organiziranost NVO v Sloveniji danes
Povezanost med slovenskimi NVO lahko razdelimo po treh kriterijih:
- vsebinske in horizontalne mreže, Preberi več (9. stran; 1. in 2. odstavek)
- mrežne in krovne povezave, Preberi več (9. stran; 3. odstavek)
- nacionalne in teritorialne povezave. Preberi več (9. stran; 4. odstavek)


2. KAJ LAHKO NEVLADNE ORGANIZACIJE NAREDIJO ZA SKUPNOST

JAVNE STORITVE ZAGOVORNIŠTVO IN SODELOVANJE V POSTOPKIH ODLOČANJA

Nevladne organizacije kot izvajalke javnih storitev
Z javnimi storitvami država zagotavlja uresničevanje temeljnih pravic za vse svoje prebivalce, za kar praviloma uporablja javna sredstva. Mreža izvajalcev javnih storitev vključuje tako javne kot tudi zasebne profitne zavode in nevladne organizacije, ki s koncesijami izvajajo storitve na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, zdravstva, socialnega idr. varstva.
Prednosti, ki jih NVO kot izvajalke storitev nudijo, so: večja izbira, hitrejše in prožnejše odzivanje na potrebe prebivalstva, večjo soudeležbo ljudi, boljši nadzor uporabnikov nad storitvami in večjo vzdržnost sistema. Preberi več (10. – 13. stran)

DELO S STAREJŠIMI – številna društva upokojencev ponujajo pisano paleto dejavnosti za starejše, z aktivno in kreativno preživljanje jeseni življenja. Preberi več (14. – 16. stran)

DELO Z OTROKI IN MLADIMI – ima v nevladnih organizacijah dolgo tradicijo, zadnjih 20 let pa so NVO s svojimi programi vključene tudi v javni šolski sistem. Preberi več (17. stran)

STARŠEVSKA POMOČ Preberi več (18. – 19. stran)

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE – že vrsto let si v nevladnih organizacijah prizadevajo za krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Preberi več (20. stran)

PSIHOSOCIALNA POMOČ – dejavnosti na področju duševnega zdravja so med nevladnimi organizacijami zelo razvejane, hkrati pa so njihovi programi del mreže javnih socialnovarstvenih programov. Preberi več (22. – 23. stran)

BOJ PROTI NASILJU – NVO so na področju boja proti različnim vrstam nasilja razvile dejavnosti, s katerimi poskušajo pomagati vsem generacijam. Preberi več (24. – 25. stran)

DROGE – NVO so na področju boja proti drogam razvile številne preventivne in rehabilitacijske programe. Preberi več (26. stran)

POMOČ GIBALNO OVIRANIM – NVO že leta prevzemajo veliko vlogo pri integraciji invalidnih oseb v vsakodnevno družbeno dogajanje. Preberi več (27. stran)

Zagovorništvo in sodelovanje v postopkih odločanja
Skoraj vsaka storitvena organizacija se na neki točki spoprime tudi z zagovorništvom, ki vključuje vse tiste aktivnosti, ki so namenjene promoviranju in uveljavljanju nekega prepričanja, stališča, vrednost, odločitev, sprememb … Preberi več (28. stran)

Sodelovanje v postopkih odločanja
Občani lahko pri odločanju neposredno sodelujejo po (dokaj zapletenih) formaliziranih zakonskih postopkih (zbor občanov, referendum, ljudska iniciativa). Lahko pa se poslužujejo tudi mehkejših mehanizmov vključevanja, ki niso zakonsko določeni, tj. oblikovanje politik in sodelovanje pri sprejemanju drugih odločitev. Preberi več (29. stran)


3. KAJ LAHKO OBČINA NAREDI ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE

Izvaja podporne ukrepe Vključuje NVO v postopke odločanja


Podporni ukrepi za delovanje nevladnih organizacij
Ker je na lokalni ravni lokalna skupnost večini NVO prvi partner, lahko občine ponudijo vrsto podpornih storitev, ki so razvrščene po področjih:

FINANCIRANJE Preberi več (32. stran + 35. stran)

OPREMA IN PROSTORI ZA DELOVANJE NVO Preberi več (33. stran + 34. stran)

ZAGOTAVLJANJE VIDNOSTI NVO Preberi več (33. stran + 38. stran)

JAVNO OGLAŠEVANJE Preberi več (34. stran)

Vključevanje v postopke odločanja
Glede na različno velikost občin v Slovenije obstajata dva modela vključevanj vprašanj nevladnih organizacij v delo in odločanje občinskega sveta.
V manjših občinah so nevladne organizacije bolj prepletene z delom občinskega sveta, zato je priporočljiva ustanovitev ODBORA ZA RAZVOJ NVO. Preberi več (39. stran)

V večjih občinah s proporcionalnim volilnim sistemom je priporočljiva ustanovitev SVETA ZA RAZVOJ NVO. Preberi več (40. stran)

Nevladne organizacije se lahko vključujejo v obravnavo tudi drugih pomembnih vprašanj v lokalni skupnosti, in sicer s pomočjo različnih mehanizmov znotraj lokalnega partnerstva, mediacije in drugih metod. Preberi več (konec 41. stran)


4. NVO PRIJAZNA OBČINA
NVO dajo pobudo, s katero ugotavljajo stopnjo vključenosti NVO v ustvarjanje javnih politik. Pri tem oblikujejo kriterije za ocenjevanje občin. Preberi več (48. stran)


5. SPORAZUMI MED OBČINAMI IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
Sporazumi med NVO in občinami so v tujini nekaj običajnega. V Sloveniji pa prve spodbujamo prav z akcijo ob volitvah. Pri nastajanju sporazuma je pomembno, da gre za postopen proces, ki vključuje dobro premišljene odločitve o medsebojnem delovanju. Preberi več (49. stran)