LOKALNO PARTNERSTVO

KAJ JE LOKALNO PARTNERSTVO?

Lokalno partnerstvo je model reševanja lokalnih problemov, v katerem sodelujejo vsi trije sektorji - javni, zasebni in civilni (nevladni). V okviru sodelovanja ti identificirajo probleme, ki jih bodo reševali, določijo način sodelovanja, si razdelijo odgovornosti in aktivnosti ter kot partnerji pristopijo k učinkovitemu podajanju rešitev.

Razvijanje partnerstev, ki je med drugim tudi glavno načelo Evropske unije pri reševanju ekonomskih, socialnih in političnih izzivov, pomeni združevanje različnih znanj, vsebin in drugih sredstev za dosego ciljev, ki jih samostojno ne bi bi mogli doseči. Poseben poudarek in pomen, ki ga imajo lokalna partnerstva, je poudarek na sodelovanju ljudi iz lokalnega okolja, preko katerega lahko vsi deležniki dobijo vtis o resničnih potrebah prebivalstva.

Uspešne prakse lokalnih partnerstev lahko opazimo na mnogih nivojih. Tako med sodelovanji med NVO, podjetji in javnim sektorjem najdemo primere povezovanja na področju dela z otroki, varovanjem narave, sociale (denimo zagotavljanje oskrbe ostarelih oseb v hribovitih območjih z zagotavljanjem podatkov in strokovne podpore (javne institucije), opreme (npr. hrana in prevoz, ki sta ju zagotovila podjetja) ter prostovoljci (NVO)), itn. Koordinirane in natančno načrtovane akcije so tako prinesle izjemne rezultate in naslovile probleme, ki do takrat niso bili rešljivi.

Kot lokalni pobudniki civilnega sektorja znotraj lokalnih partnerstev nastopajo regionalna stičišča nevladnih organizacij v sodelovanju s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS. Niz predstavitvenih dogodkov (predstavitev koncepta lokalnih partnerstev in njihovega delovanja; promocija lokalnih partnerstev v lokalnem okolju; otvoritveni dogodki za medije in širšo javnost) in kasnejše reševanje konkretnih problemov so naleteli na izjemno pozitiven odmev v javnosti ter sodelujočih v projektih lokalnih partnerstev.

Uspešno vzpostavljena lokalna partnerstva poleg vidnih rezultatov prinašajo tudi pozitivno promocijo nevladnega sektorja in izpostavljajo lokalno partnerstvo kot uspešen model za reševanje konkretnih problemov lokalne skupnosti. Pri tem bo tudi v prihodnje ključna vloga pripadala regionalnim stičiščem nevladnih organizacij, ki bodo nastopala kot generator povezovanja.



PREGLED AKTIVNOSTI

Poleg predstavitve koncepta lokalnih partnerstev različnim javnostim na nacionalnem nivoju, je CNVOS v sodelovanju z regionalnimi stičišči pomagal organizirati, izvesti ter moderirati pet predstavitvenih srečanj, ki so se odvijala po cel Sloveniji. Srečanja so potekala na Ravnah na Koroškem (november 2013), Murski Soboti (februar 2014), Novi Gorici (februar 2014), Maribor (februar 2014) in Kopru (marec 2014). V okviru predstavitvenih srečanj so udeleženci identificirali najprimernejše akcije za vzpostavitev lokalnih partnerstev ter tudi pripravili akcijski načrt rešitev za dosego teh ciljev.

Ravne na Koroškem

Vlogo facilitatorja na Koroškem je prevzelo regionalno stičišče nevladnih organizacij Korociv, ki je v mesecu juniju v sodelovanju z občino Črna na Koroškem ter podjetjem Steber d.o.o. odprlo klančino za lažji dostop invalidov v Delavski dom Žerjav, prizorišče kulturnih dogodkov v lokalnem okolju. V primeru opisanega lokalnega partnerstva so nevladne organizacije prepoznale obstoječi problem in sodelovale pri iskanju rešitev. Občina Črna na Koroškem je v partnerstvo pristopila z zagotavljanjem podpore v obliki dokumentacije, metem kot je kot družbeno odgovorno podjetje nastopilo podjetje Steber d.o.o. ter financiralo izgradnjo in postavitev klančine.

Več tudi: http://www.bajta.si/zgodilo-se-je/zerjav-delavski-dom-otvoritev-klancine-nvo

Murska Sobota

Regionalno središče nevladnih organizacij Pomurja – Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je kot facilitator lokalnega partnerstva pristopilo z mnogimi aktivnostmi, med njimi več srečanji za izvedbo lokalnega partnerstva, promocijo akcije lokalnega partnerstva na odmevnih dogodkih (sejem Green v Gornji Radgodni, Parada učenja na Ljudski univerzi Murska Sobota), prav tako so uspeli k sodelovanju privabiti večje število deležnikov (nevladne organizacije Zavod Roka, Društvo CNN, Društvo Potencial, NK Rakičan, Konjeniški klub Rakičan; javno institucijo RIS Dvorec Rakičan; gospodarstvo – RC inovativni projekti mag. Robert Celec s.p., Radenska d.d., Robert Markič (Radio Maxi), Vestnik podjetje za informiranje MS d.o.o.). Lokalno partnerstvo je v ospredje vzelo oživitev dogajanja po gradovih v Prekmurju, in sicer konkretno Dvorca Rakičana. Kot rezultat lokalnega partnerstva je bila vzpostavitev festivala Dvorec Rakičan, ki je potemal med 13. in 15. junijem 2014. NVO so pristopili kot soorganizatorji dobrodelne akcije zbiranja sredstev za letovanje otrok in animacijskega programa za otroke, podjetja so se vključila v obliki sponzorstev oziroma s sredstvi, medtem ko je javni sektor predstavljal javni zavod RIS.

Koper

Po uspešno izvedenem posvetu o lokalnih partnerstvih, ki ga je Središče Rotunda organiziralo marca 2014 v Kopru, je bila v juniju izvedena ideja o obnovi krožne Poti za srce Vanganelsko jezero – Marezige. V Središču Rotunda so prevzeli koordinacijo in v lokalnem okolju poiskali partnerje. Dijaki Srednje tehniške šole Koper so naredili novo tablo, ter zbrusili in pobarvali stebre. Podjetnik Edi Koren (Črkoslikarstvo Koren iz Čenturja) je brezplačno narisal zemljevid in grafično opremil tablo. Člani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije (podružnica za slovensko Istro) so pokosili travo ob poti ter posekali veje, ki so ovirale hojo. Obnova poti je med drugim odmevala tudi v medijih, izjemno pozitivne odzive pa je novica o obnovljeni poti dosegla tudi med lokalnim prebivalstvom.



Maribor

Mariborsko srečanje potencialnih partnerjev v Regionalnem stičišču nevladnih organizacij Podravja, ki deluje v okviru Zavoda PIP iz Maribora, je bilo namenjeno iskanju problemov v okolju, ki jih je mogoče najučinkoviteje rešiti ob čim manjših stroških. Tako je organizacija predstavitvenega srečanja v sodelovanju s CNVOS, Fundacijo Prizma, Skupnostjo občin Slovenije, Štajersko gospodarsko zbornico ter CAAP, ki so se ga udeležili predstavniki nevladnih organizacij, prebivalci Maribora, pa tudi nekaj predstavnikov javnega in zasebnega sektorja, izpostavila tri probleme v lokalnem okolju. Zbrani so pripravili akcijske načrte za obnovo otroških igrišč v mariborskih stanovanjskih soseskah, skrb za ostarele prebivalce Maribora (v lokalno partnerstvo želijo povezati občino, Center za socialno delo, Center za pomoč na domu, mestne četrti, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru ter različna društva in druge nevladne organizacije kot so društva upokojencev, medgeneracijska društva ipd.) ter ureditev sprehajalne poti na desnem bregu Drave.

Geoss

Stičišče NVO osrednje Slovenije je v okviru lokalnih partnerstev izvedlo dve različni akciji, ki sta se v lokalnem okolju že uveljavili in bili sprejeti izjemno dobro. Tako je Geoss medsebojno povezovanje nevladnega, javnega in zasebnega sektorja tudi letos umestil v okvir Dneva za spremembe. Medtem ko so lansko leto zbirali sredstva za socialno ogrožene otroke, so letos preko manjših projektov v lokalni skupnosti (od urejanja igrišč, druženja s starostniki ipd.) prispevali k lokalnim partnerstvom na več nivojih. Drugo akcija je bilo sodelovanje vseh treh sektorjev pri predstavitvi in pripravi občinskega praznika Praznujmo skupaj, v okviru katerega prebivalci mestnih in krajevnih skupnosti spoznavajo dejavnosti v njihovem okolju.

PRIHODNOST LOKALNIH PARTNERSTEV

Dober sprejem rezultat lokalnih partnerstev v lokalnih okoljih je spodbuda za nadaljnja povezovanja med novimi partnerji. Nekatere ideje, ki so bile v okviru predstavitvenih srečanj že izpostavljene in za njih pripravljen tudi akcijski načrt rešitev (Murska Sobota: opremljanje kolesarskih poti s kažipoti za različne kmetije z namenom spodbujanja gospodarske dejavnosti kmetov, vzpostavitev skupnostnega vrta z namenom promocije lokalne samooskrbe in zdravih živil v vrtcih; Nova Gorica: skupinsko pogozdovanje po vremenski ujmi, vzpostavitev lokalne info točke za uporabnike socialnih storitev; Ravne na Koroškem: obnova sprehajalne poti ob reki Meži; v Novem mestu) bodo svojo realizacijo ob dobrem sodelovanju vseh partnerjev lahko doživele v prihodnjih mesecih.